40. výročí MO ČRS Radotín

Připomenutí 40. výročí založení MO ČRS Radotín 

V letošním roce si připomínáme významné výročí založení Místní organizace Českého rybářského svazu v Radotíně, která byla založena na jaře roku 1978 několika příznivci Petrova cechu. Ti se shodli na tom, že si Radotín, který se vždy vyznačoval výbornými rybáři, zasluhuje založit místní rybářskou organizaci. A tak se také stalo na ustavující schůzi za přítomnosti Karla Pince, Miroslava Korynty, Ladislava Franty, Václava Pospíšila a Jiřího Vrátného. Ze jmenovaných byl zvolen předsedou této organizace pan Karel Pinc. 

První léta se výbor scházel s laskavým svolením fotbalového klubu Radotín v jeho klubovně. Byla to doba, kdy celý výbor a mnoho členů organizace usilovně pracovalo okolo řeky Berounky a zároveň také na Radotínském potoku, který byl hodně znečištěn radotínskými podniky a lidmi samotnými. Během tohoto času vzniká také populární rybářský závod v lovu ryb udicí, určený výhradně pro členy MO Radotín. 

V dalším období se organizace přestěhovala do ZDŠ Radotín, kde pokračuje ve své činnosti. Následně získává definitivně pevné zázemí na Starém hřišti, ve formě dvou pracovních buněk, které organizaci věnoval ÚS ČRS hl.města Prahy. V tomto čase se členové věnují dále brigádní činnosti na řece Berounce a na Radotínském potoku. Hlavní prioritou je vysazování sumce, štiky a candáta do řeky Berounky. Dále navazuje spolupráci s radotínským mysliveckým spolkem, který MO nechává hospodařit několik let na rybníku v Lochkově. Z tohoto rybníka bylo nasazeno vždy nezanedbatelné množství ryb do řeky Berounky.  

V roce 1991 odstupuje předseda Karel Pinc (stává se členem rady ÚS ČRS hl.města Prahy a zároveň plní funkci hospodáře radotínské organizace) a novým předsedou MO je zvolen pan Ladislav Franta, který je předsedou až do roku 1998, kdy odstupuje ze zdravotních důvodů a novým předsedou je zvolen pan Jan Čížek. Pan Franta zůstává až do dnešní doby v organizaci jako člen kontrolní komise.  

V roce 2002 postihuje MO Radotín velká povodeň Berounky, z pracovních buněk klubovny MO je vidět pouze střecha. V tomto okamžiku nastupuje mnoho dobrovolníků z řad MO na odstranění vzniklých škod. 

V roce 2004 se MO stěhuje do prostor bývalé čistírny odpadních vod v k.ú. Radotín, kde působí dodnes. Tyto prostory rekonstruuje na vlastní náklady za velké pomoci členů MO.

 V roce 2013 prochází MO další velkou zkouškou v podobě povodně řeky Berounky. Klubovna je citelně zasažena, vznikají velké škody. Při odstraňování škod se nám starosta MÚ Radotín pan Hanzlík snaží co nejvíce pomoci, za což jsme velice rádi. 

Radotínská rybářská organizace se zajímá o rybník v Lahovicích, který se po jednání s ÚS ČRS hl. města Prahy dostává výlučně do hospodaření naší organizace a  stává se populárním muškařským revírem.Jedná se o jedinou stojatou vodu v Praze, kde se ve velkém množství vysazují lososovité ryby a je hojně navštěvován nejen pražskými rybáři. 

Během dalších let MO pracuje na zlepšení úrovně tradičních rybářských závodů dospělých, což se jí bezesporu daří. Otevírá nový rybářský kroužek pro děti a mládež a zároveň začíná také pořádat závody pro tuto nižší věkovou kategorii i z řad široké veřejnosti. Závody získaly dobré jméno a staly se populární. Všechny akce spojené s dětmi má na starosti pan Vojtěch Filípek. Na tyto dětské závody nám pravidelně přispívá finanční částkou MÚ Radotín v podobě přidělených grantů.

MO pravidelně zarybňuje Berounku 1 v úseku od soutoku s Vltavou až po jez v Mokropsech a je zde jediným hospodářem na svěřené části řeky. 

V roce 2014 přechází MO na elektronickou evidenci členské základny za účelem zkrácení doby výdeje povolenek pro jednotlivé členy. Tato akce se zdařila, dnešní doba odbavení pro jednoho člena MO je zhruba 2,5 minuty.

Novým hospodářem se v roce 2015 stává pan Jiří Tolar.

O finanční chod MO se stará pan Jan Korynta a jednatelem je pan Marcel Krmenčík. 

V roce 2015 se organizace zúčastňuje kontrolního odlovu elektrickým agregátem na dvou místech řeky Berounky, kde byl zkonstatován nález mnoha druhů ryb a vodních živočichů. Jednalo se také o hořavku, raka kamenáče a jiné vzácné druhy ryb.  

V současné době MO stále pravidelně zarybňuje svěřený úsek za vydatné pomoci ÚS ČRS hlavního města Prahy. Jedná se vždy o kvalitní rybí násadu ve značných velikostech. Jelikož se jedná o spádovou oblast Prahy a náš revír navštěvuje velké množství rybářů, je tento úsek přiměřeně k návštěvnosti zarybňován. Projevuje se to v podobě velkých úlovků ryb zejména sumce, kapra, amura.  

Nadále organizace pokračuje v brigádní činnosti na Lahovickém rybníku, Berounky 1 a pískovny v Šárově kole pod taktovkou pana Josefa Volfa. 

MO se také zaměřuje na nešvar v podobě vzrůstajícího pytláctví, který je řešen v součinnosti rybářské stráže vedené panem Václavem Pavlátem (místopředsedou MO) s Městskou policií. 

V dnešní době je MO ČRS Radotín ekonomicky silnou organizací s pevným zázemím, čítající přibližně okolo 500 členů.                         

                             Petrův zdar

Radotin